Valacker

Lymricks Pure Platinum, valack, f 2006
e R & B Grand Prix u FGM Sir Charles Hope.